Aktualności
poniedziałek, 01 marzec 2021 10:46

Plan Transportowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zarząd GM przyjął raport z konsultacji Planu Transportowego, w którym uwzględnił propozycje Miasta Zabrze.

 

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 24 lutego 2021 r. przyjął uchwałę nr 70/2021 w sprawie przyjęcia raportu podsumowującego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”.

Opracowywany dokument jest krótko nazywany Planem Transportowym [PT].

Projekt PT to dokument liczący ponad 500 stron, który został skierowany do konsultacji w listopadzie 2020 r. Miasto Zabrze zgłosiło do projektu 8 uwag i propozycji, z których 7 zostało uwzględnionych i zostaną wprowadzone do ostatecznej treści PT.

Miasto Zabrze w swoich uwagach i propozycjach wskazało na konieczność uznania w Planie Transportowym węzłów przesiadkowych w Zabrzu przy ul. Goethego i Rokitnica Pętla, za węzły o znaczeniu metropolitalnym. W projekcie wymieniono tutaj tylko węzeł przy ul. Goethego. Propozycję tę zaakceptowano.

W wykazie planowanych lub będących w budowie węzłów przesiadkowych, w projekcie nie ujęto węzłów zabrzańskich. Na wniosek Miasta Zabrze do ostatecznej treści PT wprowadzono wszystkie planowane tutaj centra przesiadkowe: Zabrze Centrum przy ul. Goethego, Zabrze Rokitnica (Północ), Zabrze ul. Przystankowa i Zabrze ul. Makoszowska (Południe).

Projekt PT wskazywał rozmieszczenie Punktów Obsługi Pasażera [POP], gdzie na linii Katowice-Chorzów-Bytom-Tarnowskie Góry wskazano kilka takich punktów. Tymczasem w części zachodniej Metropolii zaproponowano POP jedynie w Gliwicach. Na wniosek Miasta Zabrze POP zostanie również zlokalizowany w Centrum przesiadkowym przy ul. Goethego.

Miasto Zabrze zgłosiło również propozycję ujęcia w PT możliwości zmiany sposobu obliczania składki rocznej dla poszczególnych gmin. Taką potrzebę Miasto Zabrze przedstawia od kilku lat, tymczasem w projekcie PT nie było to przewidziane. Uwzględniono tę propozycję.

Miasto Zabrze zaproponowało również wprowadzenie do PT  systemu stałych badań napełnień we wszystkich pojazdach publicznego transportu. Dostęp do pełnych danych pozwoli tutaj przede wszystkim na optymalizację sieci transportowej wg faktycznego zapotrzebowania. Uwzględniono tę propozycję do ostatecznej treści PT.

Propozycja Miasta Zabrze, której nie uwzględniono, dotyczyła wprowadzenia zapisu o zmianie sposobu obliczania składki gmin z tytułu organizacji transportu publicznego w rozdziale dotyczącym finansowania usług. W Raporcie wskazano, że rozdział ten dotyczy stanu istniejącego
i zarekomendowano nieuwzględnienie propozycji. Jak jednak wskazano wyżej, ta propozycja Miasta Zabrze została ujęta w innej części PT.

Należy zatem przyjąć, że wszystkie zaproponowane przez Miasto Zabrze uzupełnienia Planu Transportowego zostały przez Zarząd GZM zaakceptowane.

Z pełną treścią Uchwały nr 70/2021 Zarządu GZM z dnia 24 lutego 2021 r.  i treścią Raportu podsumowującego można zapoznać się na stronie BIP GZM pod adresem:

 

https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/127095/uchwala-nr-70-2021

 

Treść propozycji Miasta Zabrze oraz rekomendacje i uzasadnienie zespołu opracowującego Raport ujęto na stronach 84-89 Raportu podsumowującego.

Luty 2021 r.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: