Co i jak
załatwić?

 

  1. Wypełnij wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód.
  2. Dołącz 2 egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką "S" i "U" z zaznaczoną lokalizacją obiektu i określeniem charakteru powierzchni odwadnianej (np. tereny zielone, dachy, powierzchnia utwardzona).
  3. Dołącz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (kserokopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów lub inne).
  4. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złóż w biurze podawczym MZDiII przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu lub prześlij pocztą.

 

  1. Termin rozpatrzenia sprawy:
    Miesiąc, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
  2. Informacji udziela:
    Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, Zespół ds. urządzeń kanalizacji deszczowej, tel. (32) 27-76-858