Co i jak
załatwić?

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 4. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 u.o.s.;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 u.o.s.;- z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 u.o.s.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydano zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży- na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

 • na rachunek bankowy tutejszego Urzędu w ING Bank Śląski S.A.:
  29 1050 0099 6483 2206 0000 0000,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.