Natężenie ruchu
 • Przygotowanie realizacji zadania pn. Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę ponadregionalnego układu komunikacyjnego północ-południe. Etap II – budowa ul. Nowo - Piłsudskiego od DTŚ do ul. Roosevelta.
  Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „wykonanie modelu ruchu samochodowego na obszarze miasta Zabrze” cz. I. Pomiar kontrolny.

  » pobierz
 • Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego – opracowanie dokumentacji projektowej połączenia projektowanego IV odcinka ul. Nowo Paderewskiego z istniejącym układem komunikacyjnym miasta Zabrze.
  Zadanie 2. Tymczasowe połączenie projektowanego odcinka z istniejącym układem komunikacyjnym miasta Zabrze. Analiza ruchowa.

  » pobierz
 • Kontrolne pomiary ruchu w strefie oddziaływania DTŚ na potrzeby opracowania aktualizacji studium wykonalności ul. Nowo - Paderewskiego w Zabrzu.

  » pobierz
 • Wykonanie analiz ruchowych dla 5 wariantów odcinka drogi Nowo - Paderewskiego zlokalizowanego pomiędzy ul. Makoszowską, a ul. Sikorskiego oraz dla skrzyżowania ulicy Makoszowskiej z ul. 3-go Maja.
  Część III. Wykonanie analiz dla jednego wariantu odcinka drogi Nowo - Paderewskiego wypracowanego w uzgodnieniu z wydziałem Infrastruktury Komunalnej oraz analizy przepustowości i przejezdności dla skrzyżowania ulic Makoszowska – 3 Maja.

  » pobierz
 • Wykonanie pomiarów ruchu na ul. Obsługowej, aktualizacji modelu i prognoz ruchu oraz sparametryzowania uzyskanych rezultatów.

  » pobierz
 • Wykonanie analizy wpływu wprowadzenia opłat VIATOLL w ciągu autostrady A1 na układ ruchu na teren miasta Zabrze.

  » pobierz
 • Wykonanie pomiarów ruchu na ul. Goduli (obsługowa) – droga dostępowa do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, aktualizacji modelu i prognoz ruchu oraz sparametryzowanie uzyskanych rezultatów.

  » pobierz