Informacje ogólne

eu

 

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Cel projektu i planowane efekty:

uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: M. Archanioła, Św. Józefa i W. Reymonta, ochrona zurbanizowanych terenów zlewni deszczowej Z19 (dotyczy około 11400 osób) przed okresowymi podtopieniami, zwiększenie przepustowości zarurowanego odcinka rowu Guido,

 

częściowe zatrzymanie i retencjonowanie wód opadowych w zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich z wykorzystaniem do podlewania zieleni miejskiej, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych,

 

stworzenie w rejonie zbiornika retencyjnego punktu informacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, którego głównymi przesłaniami będą: zobrazowanie cyklu krążenia wody w przyrodzie, zagrożeń związanych, z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz zapobiegania tym zjawiskom.

 

Beneficjent: Miasto Zabrze.

 

Podmiot realizujący projekt: Miasto Zabrze-Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

 

Podstawa realizacji: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-00015/17-00 ; CRU/1773/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 roku zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Zabrze.

 

Wartość projektu: 9 833 345,20 PLN

w tym dofinansowanie: 8 358 343,42 PLN (85%) - ze środków unijnych

1 475 001,78 PLN (15%) - wkład własny Miasta Zabrze.