Budowa drogi publicznej
gminnej na południe od
ul. Handlowej

Handlowa

 

 

Planowana inwestycja przyczyni się do skomunikowania istniejących terenów inwestycyjnych przeznaczonych na składy, magazyny, zabudowę przemysłowa i usługową, poprawi dostęp do zakładów pracy znajdujących się w zabrzańskiej części SSE a dodatkowo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja przedmiotowej inwestycji znacząco wpłynie na komfort lokalnej społeczności oraz poprawi atrakcyjność dostępnych do sprzedaży działek inwestycyjnych.

 

 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:
-budowę drogi na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową;

 

-budowę kolektora kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych;

 

-budowę i przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej jako instalacji odprowadzającej ścieki bytowe z terenów inwestycyjnych i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej;

 

-budowę i przebudowę sieci wodociągowej jako instalacji zasilającej tereny inwestycyjne i przebudowę sieci wodociągowej:

 

-budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia.