FAQ
 1. Zakup kostki – jaki materiał posiadamy w jakiej cenie?

  Miejski Zarząd Dróg na swoim składowisku posiada następujące materiały:

  • Kostka granitowa (mała) – o rozm. 9x11;
  • Kostka granitowa (duża) – o rozm. 15x17;
  • Krawężnik granitowy;

  Zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w Zarządzenia:

  • Materiały pozyskane w wyniku rozbiórek nawierzchni drogowych na terenie Miasta Zabrze w pierwszej kolejności wykorzystywane będą na potrzeby własne Miasta Zabrze i jego jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie jednostek budżetowych. Pozostałą cześć przeznaczyć na sprzedaż.
  • Podstawą ustalenia ceny sprzedaży materiałów pochodzących z odzysku jest iloczyn wagi danego materiału i ceny materiału określonej w publikacjach Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę sprzedaży. Do ustalonych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.
  • Pozostałą nadwyżkę materiałów odzyskanych w wyniku rozbiórek nawierzchni drogowych na terenie Miasta Zabrze sprzedawać wg następujących zasad:
   1. Miejskim Jednostkom Organizacyjnym (za wyjątkiem jednostek prowadzonych w formie jednostek budżetowych) stosując upust 80% od ceny materiału określonej w publikacji Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę sprzedaży;
   2. Podmiotom zewnętrznym (tj. wszystkim podmiotom za wyjątkiem Miasta Zabrze i jego jednostek organizacyjnych) stosując upust 50% od ceny materiału określonej w publikacji Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę sprzedaży.
  • O pierwszeństwie nabycia materiałów odzyskanych w wyniku rozbiórek nawierzchni drogowych na terenie Miasta Zabrze decyduje kolejność wpływu wniosków.
 2. Jakie firmy wykonują prace w pasie drogowym?

  Firmy wykonujące prace w pasie drogowym dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze są każdorazowo wyłaniane w drodze publicznego, otwartego i konkurencyjnego przetargu – na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych. Informację o Wykonawcach z którymi Miasto Zabrze-MZDiII ma zawarte umowy na wykonywanie usług można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 27-76-888.

 3. Czy i kiedy będzie udostępniony bezpłatny Internet mieszkańcom Zabrza przy pomocy Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej?

  Zabrzańska Szerokopasmowa Sieć Światłowodowa została współfinansowana ze środków unijnych,aobowiązujące przepisy nie pozwalają na wykonanie "ostatniej mili" czyli podłączenia indywidualnych odbiorców. Natomiast część Sieci może być wydzierżawiona operatorom, którzy już we własnym zakresie udostępnią ją mieszkańcom miasta.

 4. Jak można ubiegać się o wycinkę drzew i jak długo to może trwać?

  Pismo o wycinkę drzewa, które rośnie w pasie drogowym drogi publicznej należy złożyć do biura podawczego (pok. nr 7) Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej (ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze) lub przesłać pocztą. MZDiII po wizji w terenie w trakcie której sprawdzany jest stan zdrowotny drzewa, podejmuje stosowną decyzję. W przypadku uznania, że drzewo kwalifikuje się do wycinki, kompletowana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania wymaganej decyzji, po czym jest ona składana w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu. UM w Zabrzu z kolei przesyła akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach celem wyznaczenia innego organu, który wyda rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. Wyznaczony - zgodnie z postanowieniem SKO - organ przeprowadzi wymagane przepisami prawa postepowanie wyjaśniające i wyda decyzję. Gdy wydana decyzja się uprawomocni, tut. Zarząd może wówczas przystąpić do wycinki drzewa. Usługę wycinki drzewa zleca się Wykonawcy, z którym Miasto Zabrze – MZDiII ma podpisaną umowę na konserwację zieleni. Fizyczna wycinka drzewa jest także uzależniona od środków finansowych, które zostały przyznane w ramach planu finansowego MZDiII. Procedura związana z wycinką drzewa zajmuje mniej więcej od 2 do 4 miesiący.

 5. Jak długo trzeba czekać na odpowiedź lub wydanie decyzji?

  Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenie pisma) – dotyczy do spraw do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.