Informacje ogólne

Przedmiotem działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej jest:

W zakresie dróg

  • planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,
  • planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich w pasie drogowym,
  • wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie.


W zakresie infrastruktury Informatycznej

  • wykonywanie zadań związanych z miejską siecią szerokopasmową oraz projektami zapisanymi w dokumencie E-Zabrze w zakresie szerokorozumianego społeczeństwa informacyjnego,
  • planowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i zarządzanie miejską siecią
  • szerokopasmową, w tym pomieszczeń i obiektów, w których umiejscowione są poszczególne węzły sieci,
  • propagowanie i realizacja zadań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.

 

RIPE NCC Member