Regulamin Organizacyjny

Regulamin OrganizacyjnyMiejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Regulamin Organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej (zwanej w dalszej części MZDiII), tryb pracy, ogólne obowiązki i kompetencje kierownictwa oraz zakres zadań komórek organizacyjnych.
 2. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej.
 3. Terenem działania MZDiII jest Gmina Miejska Zabrze.

 

§2

Jednostka działa na podstawie:

 1. Uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”, oraz Uchwały nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej po nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”.
 2. Uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”, oraz Uchwały nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku dotyczącej nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”.
 3. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 4. 4. Obowiązujących przepisów prawa.

 

§3

 1. MZDiII podlega Prezydentowi Miasta Zabrze.
 2. Nadzór nad działalnością MZDiII sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.
 3. Szczegółowy zakres i środki nadzoru określa Prezydent Miasta Zabrze w drodze odrębnego zarządzenia.
 4. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej posiada siedzibę w Zabrzu.
 5. Jednostka ma prawo używać herbu Miasta Zabrza.
 6. Jednostka może posiadać własny znak graficzny.

 

Rozdział II

Kierownictwo MZDiII

 

§4

 1. Działalnością MZDiII kieruje Dyrektor.
 2. W systemie pracy MZDiII obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.
 3. Z Dyrektorem MZDiII stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Zabrze.
 4. MZDiII jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy, w imieniu którego, Dyrektor MZDiII wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
 5. Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zabrze.
 6. Dyrektor MZDiII zarządza, określa kierunki pracy i wykonuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów oraz poleceń Prezydenta Miasta Zabrze.
 7. Dyrektora MZDiII w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora ds. drogowych, a w przypadku również jego nieobecności, w następnej kolejności Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych i Zastępca Dyrektora ds. Informatyzacji.

 

§5

Do Dyrektora MZDiII należy podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć i decyzji zapewniających prawidłową pracę MZDiII, a w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością MZDiII;
 2. Regulowanie spraw organizacyjnych w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminów;
 3. Wydawanie zarządzeń i poleceń obowiązujących wszystkich pracowników MZDiII oraz decyzji i zarządzeń dotyczących całokształtu funkcjonowania MZDiII;
 4. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy;
 5. Zatwierdzanie wniosków do projektów planów i sprawozdań przedkładanych Prezydentowi Miasta Zabrze;
 6. Dokonywanie podziału zadań i środków na poszczególne komórki organizacyjne MZDiII;
 7. Reprezentowanie MZDiII na zewnątrz, w tym wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta Zabrze.

 

Rozdział III

Komórki organizacyjne

 

§6

 1. W skład Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:
  1. Dyrektor (DN),
  2. Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych (DA),
  3. Zastępca Dyrektora ds. informatyzacji (DI),
  4. Zastępca Dyrektora ds. drogowych (DD),
  5. Główny Księgowy (DGK),
  6. Zespół ds. rozwoju (NR),
  7. Zespół ds. zamówień (NZ),
  8. Zespół organizacji i utrzymania ruchu (NOR),
  9. Zespół ds. zajęcia pasa drogowego (NZP),
  10. Zespół ds. uzgodnień branżowych
  11. Zespół ds. kontaktów społecznych (AKS),
  12. Zespół ds. formalno-prawnych (AFP),
  13. Zespół administracyjno-kadrowy (AAK),
  14. Zespół ds. parkingów (AP),
  15. Zespół teleinformatyczny (IT),
  16. Zespół ds. utrzymania i remontów dróg (DR),
  17. Zespół ds. letniego i zimowego utrzymania dróg (DU),
  18. Zespół ds. urządzeń kanalizacji deszczowej (DK),
  19. Zespół finansowo-księgowy (KFK),
  20. Zespół ekonomiczny (KE),
  21. Zespół ds. windykacji (KW).
 2. Oprócz wyżej wymienionych poziomów struktury służbowej, w poszczególnych zespołach mogą występować pracownicy pełniący funkcje koordynujące, obejmujące wybranych pracowników lub wybrane zadania wykonywane w poszczególnych zespołach.

 

§7

Ustala się następujące podporządkowanie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy:

 1. Dyrektorowi MZDiII podlega bezpośrednio:
  1. Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych (DA),
  2. Zastępca Dyrektora ds. informatyzacji (DI),
  3. Zastępca Dyrektora ds. drogowych (DD),
  4. Główny Księgowy (DGK),
  5. Zespół ds. rozwoju (NR),
  6. Zespół ds. zamówień (NZ),
  7. Zespół organizacji i utrzymania ruchu (NOR),
  8. Zespół ds. zajęcia pasa drogowego (NZP).
  9. Zespół ds. uzgodnień branżowych (NUB).
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych podlega:
  1. Zespół ds. kontaktów społecznych (AKS),
  2. Zespół ds. formalno-prawnych (AFP),
  3. Zespół administracyjno-kadrowy (AAK),
  4. Zespół ds. parkingów (AP),
 3. Zastępcy Dyrektora ds. Informatyzacji podlega:
  1. Zespół teleinformatyczny (IT),
 4. Zastępcy Dyrektora ds. drogowych podlega:
  1. Zespół ds. utrzymania i remontów dróg (DR),
  2. Zespół ds. letniego i zimowego utrzymania dróg (DU),
  3. Zespół ds. urządzeń kanalizacji deszczowej (DK),
 5. Głównemu Księgowemu podlega:
  1. Zespół finansowo-księgowy (KFK),
  2. Zespół ekonomiczny (KE),
  3. Zespół ds. windykacji (KW).

 

Rozdział IV

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk

 

§8

 1. Zastępcy Dyrektora wykonują zadania powierzone im przez Dyrektora, zgodnie z zakresami czynności, poleceniami i wskazówkami Dyrektora oraz nadzorują i koordynują wykonywanie zadań zespołach im podległych, zgodnie ze strukturą organizacyjną.
 2. Zastępcy Dyrektora opracowują projekty procedur w tym wewnętrznych, projekty uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych zadań oraz na bieżąco analizują stan prawny w zakresie dotyczącym działalności MZDiII.
 3. Zastępcy Dyrektora ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację zadań w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.

 

§9

 1. Główny Księgowy prowadzi i koordynuje całokształt zagadnień finansowo-księgowych MZDiII zakresie organizacji finansów i rachunkowości oraz wdrażania i doskonalenia wewnętrznego obiegu dokumentacji finansowej a także odpowiada za całokształt spraw związanych z finansową i księgową obsługą MZDiII.
 2. Główny Księgowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:
  1. rachunkowości jednostki;
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  4. dokonywania kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Główny Księgowy ponadto:
  1. przygotowuje propozycje decyzji w sprawach finansowych i koordynuje ich realizacje;
  2. dokonuje wstępnego rachunku ekonomicznego podejmowanych działań,
  3. prowadzi analizę budżetu MZDiII;
  4. proponuje optymalne metody i sposoby pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków pieniężnych przez MZDiII;
  5. określa odpowiednie stawki podatku od towarów i usług dla przeprowadzanych przez MZDiII postępowań o udzielenie zamówień towarów bądź usług (także dla tych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych), na podstawie obowiązującego prawa oraz informacji co do zakresu zamówienia i/lub właściwego kodu CPV, uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych zadane zagadnienia w zamówieniu.
 4. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie pełnej rachunkowości MZDiII zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz wytycznymi;
  2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz wytycznymi;
  3. analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Zabrze wraz z prowadzeniem Rejestru Umów dla MZDiII;
  4. prowadzenie odpowiedniego rejestru programów księgowo-finansowych wraz z wykazem i zakresem przetwarzania danych;
  5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  8. kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników,
  9. sprawowanie nadzoru i kontroli nad majątkiem MZDiII;
  10. opracowywanie projektów procedur w tym wewnętrznych, projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych zadań oraz bieżąca analiza stanu prawnego w zakresie dotyczącym działalności MZDiII;

 

§10

 1. Do zakresu czynności zespołu ds. rozwoju należy w szczególności:
  1. Planowanie, przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych w powierzonym zakresie;
  2. Pozyskiwanie i współuczestniczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej;
  3. Sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań i przedsięwzięć oraz sprawozdań i raportów ad hoc;
  4. Udział w realizacji i odbiorach zadań, które nie są realizowanych przez MZDiII natomiast po odbiorach przekazywane są do MZDiII w zarząd, nadzór, utrzymanie lub eksploatację;
  5. Uczestnictwo w realizacji projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”;
  6. Nadzór nad realizowanymi przez KZKGOP zadaniami dotyczącymi zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej;
  7. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 2. Do zakresu czynności zespołu ds. zamówień należy w szczególności:
  1. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej: Pzp);
  2. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia nie podlegające przepisom ustawy Pzp;
  3. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne zespoły merytorycznie odpowiedzialne;
  4. Przygotowanie ogłoszeń i informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych oraz realizowanych zadań;
  5. Sporządzanie rocznego planu zamówień zgodnie z informacjami dostarczonymi przez poszczególne komórki organizacyjne;
  6. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień, w tym publicznych;
  7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień;
  8. Kontrola i analiza prowadzonych postępowań w zakresie realizacji planu zamówień publicznych;
  9. Kontrola udzielonych zamówień w postępowaniach nie podlegających ustawie Pzp;
  10. Archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzonych postępowań i pozostałych dokumentów;
  11. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 3. Do zakresu czynności zespołu ds. organizacji i utrzymania ruchu należy w szczególności:
  1. Współuczestniczenie i opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz przygotowanie informacji o tych planach dla organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  3. Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego;
  4. Realizacja zadań w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg, sygnalizacji świetlnych, wiat przystankowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  5. Wprowadzanie czasowych ograniczeń w ruchu lub zamykanie dla ruchu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wyznaczanie objazdów, w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia;
  6. Zatwierdzanie tymczasowych projektów organizacji ruchu;
  7. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  8. Udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
  9. Współuczestnictwo w zespołach realizujących zadania inwestycyjne, remontowe, w tym w szczególności w przekazywaniu placu budowy i odbiorach końcowych;
  10. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 4. Do zakresu czynności zespołu ds. zajęcia pasa drogowego należy w szczególności:
  1. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych z wyłączeniem zezwoleń na reklamy;
  2. Kalkulowanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
  3. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz naliczanie i pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  4. Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu dzierżawy kanałów technologicznych;
  5. Współuczestnictwo w pracach zespołów realizujących zadania inwestycyjne i remontowe, w tym w szczególności w przekazywaniu placu budowy i odbiorach końcowych;
  6. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 5. Do zakresu czynności zespołu ds. uzgodnień branżowych należy w szczególności:
  1. Uzgadniania projektów budowy i przebudowy dróg,
  2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
  3. Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów w pasie drogowym dróg publicznych (za wyjątkiem reklam)
 6. Do zakresu czynności zespołu ds. kontaktów społecznych należy w szczególności:
  1. Przygotowywanie materiałów informacyjnych np. broszur, prospektów oraz przygotowywanie do zamieszczenia na stronie internetowej informacji na temat zadań aktualnie realizowanych przez MZDiII;
  2. Obsługa prasowa MZDiII - pełnienie funkcji rzecznika ds. mediów;
  3. Zabezpieczanie prenumeraty prasy i czasopism fachowych;
  4. Nadzorowanie BIP MZDiII, w tym zapewnienie publikacji dokumentów i pozostałych informacji, zatwierdzonych uprzednio przez Dyrektora MZDiII lub osobę przez niego upoważnioną;
  5. Przyjmowanie uwag, wniosków i skarg mieszkańców, a także przygotowywanie i przedkładanie Dyrektorowi MZDiII do akceptacji, propozycji stanowiska MZDiII, we współpracy z zespołami merytorycznymi;
  6. Sporządzanie protokołów z interwencji oraz prowadzenie głównego rejestru interwencji – nadzór nad realizacją poleceń zawartych w protokołach;
  7. Przygotowywanie, we współpracy z zespołami merytorycznymi, i przedkładanie Dyrektorowi MZDiII do akceptacji, propozycji odpowiedzi MZDiII na pytania radnych Rady Miasta w Zabrzu i poszczególnych rad dzielnic;
  8. Opracowywanie wzorów pism, ogłoszeń, referencji itp.;
 7. Do zakresu czynności zespołu ds. formalno-prawnych należy w szczególności:
  1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru prawa miejscowego;
  2. Koordynacja obsługi prawnej realizowanej przez zewnętrzną Kancelarię Prawną;
  3. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, regulaminów, zarządzeń i instrukcji z zakresu działalności MZDiII;
  4. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora;
  5. Prowadzenie rejestru kontroli;
  6. Prowadzenie rejestru upoważnień;
  7. Prowadzenie rejestru pełnomocnictw;
  8. Koordynacja czynności dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych;
  9. Przygotowywanie opinii w sprawach przebiegu dróg, projektów podziałów geodezyjnych w granicach pasa drogowego, inicjowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz wnioskowanie o nadanie numerów JNI obiektom mostowym;
  10. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  11. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione jw. na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
  12. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 8. Do zakresu czynności zespołu administracyjno-kadrowych należy w szczególności:
  1. Organizacja naboru i przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych;
  2. Kompletowanie dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do pracy;
  3. Zakładanie teczek osobowych pracowników i ich prowadzenie;
  4. Przygotowywanie umów o pracę i umów zlecenia;
  5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach, zatrudnieniu;
  6. Wystawianie świadectw pracy;
  7. Wystawianie skierowań na badania;
  8. Weryfikacja terminów szkoleń BHP;
  9. Zatwierdzanie i kontrolowanie list obecności;
  10. Przygotowywanie i sporządzanie comiesięcznej dokumentacji do ZUS i PFRON;
  11. Przygotowywanie i sporządzanie okresowych sprawozdań GUS;
  12. Sporządzenie deklaracji PIT;
  13. Sporządzanie list płac;
  14. Przelewanie należności związanych z zawartymi umowami o pracę, ubezpieczeniem, należnościami ZUS oraz podatkiem dochodowym i składką na PFRON;
  15. Archiwizowanie dokumentów;
  16. Analiza prawa w zakresie kadrowo-płacowym;
  17. Zarządzanie i monitorowanie funduszu płac;
  18. Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;
  19. Prowadzenie rejestru naboru w zakresie stażu i odbywanych w MZDiII praktyk;
  20. Opracowywanie projektów i aktualizacja zakresów czynności dla pracowników komórek organizacyjnych;
  21. Prowadzenie rejestru delegacji;
  22. Przygotowywanie projektów procedur w zakresie powierzonych zadań;
  23. Przygotowywanie niezbędnych regulaminów, zarządzeń i instrukcji z zakresu organizacji pracy;
  24. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie powierzonych obowiązków;
  25. Kontrola weryfikacyjna przyznanych pracownikom ryczałtów;
  26. Organizacja funkcjonowania MZDiII;
  27. Zabezpieczanie wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble,
  28. Prowadzenie terminarza z rozkładem pracy Dyrektora MZDiII;
  29. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji;
  30. Przyjmowanie oraz rejestrowanie faktur, not i pozostałych dokumentów księgowych;
  31. Prowadzenie rejestru potwierdzeń zapoznania się przez pracowników MZDiII z treścią
  32. Realizacja obowiązków BHP zgodnie z ustawą o BHP;
  33. Odpowiedzialność za całość funkcjonowania MZDiII w zakresie BHP;
  34. Stałe podnoszenie świadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy;
  35. Proponowanie i wdrażanie działań umacniających kulturę bezpieczeństwa;
  36. Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i zasad BHP;
  37. Opracowywanie i weryfikacja procedur i instrukcji z zakresu BHP i ochrony środowiska pracy;
  38. Wspieranie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy;
  39. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP;
  40. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 9. Do zakresu czynności zespołu ds. parkingów należy w szczególności:
  1. Nadzór, utrzymanie oraz prowadzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego i pobieranie opłat dodatkowych oraz prowadzenie spraw związanych z tymi opłatami;
  2. Kalkulowanie wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania;
  3. Nadzór, utrzymanie oraz prowadzenie parkingu strzeżonego pod przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na terenie miasta Zabrze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 128 z późn. zm.)
 10. Do zakresu czynności zespołu teleinformatycznego należy w szczególności:
  1. Przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji (m.in. dok. projektowa, PFU, SIWZ do przetargów, SW do dof. i inne) związanej z budową i eksploatacją zabrzańskiej sieci szerokopasmowej, w tym również bezprzewodowej, w powierzonym zakresie;
  2. Kompleksowa obsługa i utrzymanie ruchu miejskiej sieci szerokopasmowej, w tym we własnym zakresie obsługa techniczna części programowej obsługi sieci (zestawiania łączy, zarządzanie pasmem, adresacją w sieci itp.), utrzymanie kompletnych węzłów sieci, bieżącego zarządzania siecią, zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla sieci oraz zlecanie na zewnątrz utrzymania sieci w zakresie prac budowlanych, spawania, konserwacji, wymiany światłowodów i urządzeń podłączonych do sieci;
  3. Przygotowywanie planów finansowania obsługi technicznej całej infrastruktury sieci szerokopasmowych;
  4. Opracowanie projektów umów na udostępnienie infrastruktury sieci szerokopasmowych, w tym umów z operatorami telekomunikacyjnymi korzystającymi z infrastruktury sieci szerokopasmowych powierzonych jednostce do zarządzania;
  5. Współudział w prowadzeniu inwestycji związanych z projektami opisanymi w dokumencie „E-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze” w powierzonym zakresie;
  6. Koordynowanie działań związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów w powierzonym zakresie;
  7. Inspirowanie, koordynowanie i monitorowanie projektów z tematyki społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto w powierzonym MZDiII zakresie;
  8. Koordynowanie prac koncepcyjno-programowych w ramach regionalnych i lokalnych projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto w powierzonym zakresie;
  9. Współpraca z organami wojewódzkimi w zakresie uzgodnień dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz z środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i fundacjami uczestniczącymi w procesie wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego;
  10. Przygotowanie zleceń opracowań dokumentów, analiz i badań niezbędnych do realizacji ww. zadań;
  11. Opiniowanie nowych projektów drogowych oraz planów modernizacji istniejących pod kątem budowy kanalizacji teletechnicznej, wzdłuż nowobudowanych lub modernizowanych odcinków dróg;
  12. Zabezpieczanie wyposażenia pomieszczeń w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz inne, niezbędne dla wykonywania zadań przedmioty;
  13. Pełnienie i wykonywanie funkcji administratora sieci komputerowej i telefonicznej;
  14. Nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania użytkowego, zainstalowanego w sieci komputerowej, administrowanego przez MZDiII;
  15. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa programów i danych w miarę możliwości;
  16. Organizacja ochrony antywirusowej;
  17. Dbałość w zakresie uzupełniania oprogramowania, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie zakupów w tym zakresie;
  18. Bieżące dostarczanie materiałów eksploatacyjnych na stanowiska komputerowe;
  19. Utrzymywanie sprzętu komputerowego i telefonicznego w stanie sprawności;
  20. Prowadzenie spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji MZDiII;
  21. Nadzorowanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach pracy;
  22. Przygotowywanie projektów, opinii, zestawień w zakresie dokumentacji informatycznej;
  23. Współpraca z jednostkami miejskimi i publicznymi, będącymi użytkownikami sieci ZMAN w zakresie dostępu do sieci;
  24. Utrzymanie bezpłatnego hostingu dla jednostek miejskich;
  25. Administrowanie serwerem pocztowym, zakładanie i administrowanie skrzynkami poczty elektronicznej w miarę możliwości;
  26. Udział w naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miasta Zabrze;
  27. Nadzór nad dokumentacją i pracami w terenie związanymi z kolizjami i skrzyżowaniami z siecią ZMAN;
  28. Współuczestnictwo w pracach zespołów realizujących inwestycje i remonty, w tym w szczególności w przekazywaniu placu budowy i odbiorach końcowych;
  29. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 11. Do zakresu czynności zespołu ds. utrzymania i remontów dróg należy w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  2. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych, poboczy, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń i wyposażenia technicznego związanych z drogami i drogowymi obiektami inżynierskimi z wyłączeniem urządzeń oświetlenia;
  3. Nadzór i utrzymanie wyposażenia technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
  4. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wyposażenia technicznego, urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  5. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  6. Nadzór i utrzymanie urządzeń ochrony obiektów i obszarów przed hałasem (ekrany akustyczne);
  7. Nadzór i utrzymanie urządzeń i środków ograniczających w celu ochrony środowiska przed uciążliwością lub negatywnym wpływem dróg i ruchu drogowego;
  8. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  9. Wykonywanie robót inwestycyjnych, interwencyjnych, konserwacyjnych i zabezpieczających;
  10. Koordynacja robót w pasie drogowym zadań realizowanych przez podmioty trzecie;
  11. Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych;
  12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  13. Wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  14. Udział w pracach Zespołu Uzgadniana Dokumentacji Projektowej oraz opiniowanie projektów zjazdów z dróg;
  15. Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną zarządcy drogi;
  16. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem szkód górniczych;
  17. Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych;
  18. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  19. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  20. Współuczestnictwo w pracach zespołów realizujących inwestycje i remonty, w tym w szczególności w przekazywaniu placu budowy i odbiorach końcowych;
  21. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 12. Do zakresu czynności zespołu ds. letniego i zimowego utrzymania dróg należy w szczególności:
  1. Letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;
  2. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów, (z wyłączeniem zieleni ozdobnej w pasie dzielącym i na rondach w ciągu Al. W. Korfantego);
  3. W zakresie konserwacji zieleni w pasie drogowym:
   • koszenie trawników i przycinanie żywopłotów,
   • wygrabianie i usuwanie liści opadających z drzew i krzewów,
   • pielęgnacyjne i techniczne prześwietlanie drzew i krzewów,
   • przycinanie drzew i krzewów w skrajni drogowej lub zagrażających bezpieczeństwu przechodniów lub pojazdów ( brak skrajni, brak widoczności, itp.),
   • utrzymanie czystości w pasie zieleni drogowej,
  4. Ochrona przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg;
  5. Przestrzeganie wymagań oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg;
  6. Współuczestnictwo w pracach zespołów realizujących inwestycje i remonty, w tym w szczególności w przekazywaniu placu budowy i odbiorach końcowych;
  7. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 13. Do zakresu czynności zespołu ds. urządzeń kanalizacji deszczowej należy w szczególności:
  1. Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej, tj., sieci kanalizacyjnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, urządzeń podczyszczających i oczyszczających ścieki oraz przepompowni wód opadowych i roztopowych;
  2. Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją przepompowni odwadniającej tunel pod torami kolejowymi w ciągu ul. Damrota;
  3. Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją rowów i cieków stanowiących odwodnienie dróg lub odprowadzających wody z tych systemów kanalizacyjnych do odbiornika;
  4. Określanie potrzeb w zakresie budowy, remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz pełnienie obowiązków użytkownika kanalizacji deszczowej;
  5. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją oraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodnoprawnych;
  6. Ustalanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych trwałej nawierzchni;
  7. Weryfikowanie, we współpracy z Wydziałem Ekologii UM w Zabrzu, wysokości opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne, zgodnie z aktualnym stanem prawnym;
  8. Nadzór i utrzymanie urządzeń ochrony wód i gleby eliminujących lub ograniczających skutki działania tych zanieczyszczeń (w odniesieniu do wód - separatory, podczyszczalni, piaskowniki, itp.; w odniesieniu do gleby - także pasy zieleni izolacyjnej);
  9. Wydawanie warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej;
  10. Współpraca z Wydziałem Geodezji Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakresie aktualizacji zasobów mapowych kanalizacji deszczowej;
  11. Współuczestnictwo w pracach zespołów realizujących inwestycje i remonty, w tym w szczególności w przekazywaniu placu budowy i odbiorach końcowych;
  12. Współpraca z zespołem ds. kontaktów społecznych.
 14. Do zakresu czynności zespołu finansowo-księgowego należy w szczególności:
  1. Przyjmowanie i wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich sprawdzanie pod względem rachunkowym;
  2. Prowadzenie pełnej rachunkowości MZDiII;
  3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych;
  4. Sporządzenie sprawozdań finansowych;
  5. Prowadzenie rejestru faktur, rachunków i not;
  6. Prowadzenie centralnego rejestru umów;
  7. Dekretowanie i ewidencja faktur zgodnie z rejestrami księgowymi;
  8. Kontrola zapłat za przyjęte faktury;
  9. Kontrola rozrachunków dostawców oraz analiza kont wraz z rozliczaniem należności i zobowiązań;
  10. Dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych;
  11. Rozksięgowywanie naliczonych składek takich jak ZUS, PFRON oraz podatków;
  12. uzgadnianie ewidencji na kontach księgowych;
  13. Wyliczanie podatku vat i sporządzanie deklaracji VAT - 7;
  14. Przygotowywanie i dokonywanie przelewów należności i zobowiązań;
  15. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i dokonywanie w niej koniecznych zmian;
  16. Kontrola zobowiązań i należności;
  17. Sprawdzanie, potwierdzanie i uzgadnianie sald;
  18. Przeglądanie obrotów na kontach;
  19. Sporządzanie zestawień niezbędnych do prawidłowego sporządzania sprawozdań oraz bieżącej kontroli wydatków;
  20. Kontrola stanu kasy i środków pieniężnych w drodze;
  21. Ewidencja kosztów;
  22. Kontrola finansowa dokumentów księgowych;
  23. Przygotowywanie sprawozdań i ich modyfikacja;
  24. Modyfikacja planu kont;
  25. Sporządzanie poleceń wypłaty – przelewu;
  26. Księgowanie wpływów z wyciągów bankowych;
  27. Prowadzenie ewidencji kart przedsięwzięć;
  28. Prowadzenie bieżących sprawozdań z zaangażowania środków finansowych MZDiII;
 15. Do zakresu czynności zespołu ekonomicznego należy w szczególności:
  1. Sprawdzanie wydatków do umów zawartych z kontrahentami,
  2. Tworzenie zestawień analitycznych potrzebnych do sprawozdawczości opisowej,
  3. Kontrola przepływów finansowych,
  4. sporządzanie harmonogramów zapotrzebowania na środki finansowe;
  5. bieżąca analiza wydatków z planem finansowym;
  6. prowadzenie ewidencji kart przedsięwzięć;
  7. Przygotowywanie analiz finansowych budżetu MZDiII;
  8. Rejestracja umów w podsystemie GRU, wprowadzanie aneksów i korekt do wprowadzonych umów.
  9. Opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dotyczących dochodów budżetu w zakresie sprawowanej działalności;
  10. Sporządzanie okresowych sprawozdań rzeczowych z realizacji budżetu.
 16. Do zakresu czynności zespołu ds. windykacji należy w szczególności:
  1. Windykacja należności;
  2. Prowadzenie spraw związanych ze skargami, wnioskami, roszczeniami o odszkodowania wraz z przynależną korespondencją;
  3. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia mienia;
  4. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem materiałów odzyskanych z rozbiórki nawierzchni drogowych na terenie Miasta Zabrze.

 

Rozdział V

Wspólny zakres działania oraz podstawowe zadania zespołów

 

§11

 1. Do wspólnego zakresu działania zespołów należy w szczególności:
  1. przygotowywanie planów, norm, wytycznych oraz sporządzanie analiz i wniosków niezbędnych dla Dyrektora MZDiII;
  2. opracowywanie zagadnień związanych z przygotowaniem MZDiII do pracy w szczególnych warunkach;
  3. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
  4. analiza wystąpień pokontrolnych organów kontroli i innych organów państwowej kontroli zewnętrznej oraz przygotowywanie wyjaśnień, bądź udzielania odpowiedzi w przedmiocie tych wystąpień, jak również realizacja wniosków pokontrolnych;
  5. zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;
  6. prowadzenie aktualnego zbioru przepisów prawnych dotyczących realizowanych przez MZDiII zadań oraz innych dokumentów wewnątrzorganizacyjnych;
  7. współpraca z innymi zespołami MZDiII;
  8. bieżące zapoznanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych;
  9. Bieżąca współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Zabrze i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
  10. Przygotowywanie projektów planów finansowych w powierzonym poszczególnym zespołom zakresie;
  11. Opracowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w powierzonym poszczególnym zespołom zakresie.
 2. Organizację strukturalną i sposób podporządkowania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego;
 3. W zależności od potrzeb, w ramach struktury organizacyjnej MZDiII mogą być tworzone inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział VI

Zasady działania

 

§12

 1. Do pracowników MZDiII w zakresie ich praw i obowiązków, stosuje się przepisy Prawa Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w MZDiII.
 2. Pracownicy MZDiII ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe, terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie zadań oraz za szkody majątkowe, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych, przekroczeniem swoich uprawnień lub brakiem nadzoru nad powierzonym odcinkiem pracy, a także odpowiedzialność prawną – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Pracownicy parafują przygotowane przez nich dokumenty.

 

§13

 1. Zespół właściwy pod względem przedmiotowym w danej sprawie jest zobowiązany do jej ostatecznego załatwienia.
 2. W przypadku, gdy sprawa dotyczy zakresu działania kilku zespołów i/lub pracowników, właściwy (wiodący) zespół i/lub pracownika wyznacza Dyrektor MZDiII.
 3. Sprawy, projekty dokumentów i zarządzeń, przedkładane Dyrektorowi MZDiII, a dotyczące kilku zespołów, wymagają wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy zespołami, których dotyczą. W razie odmiennych stanowisk, wymagane jest przedłożenie Dyrektorowi MZDiII informacji o rozbieżnościach i przedstawienie propozycji rozwiązania.
 4. Wszyscy pracownicy MZDiII są zobowiązani do wzajemnej współpracy w realizacji zadań Jednostki.
 5. Wszelkiego rodzaju wytyczne, zalecenia bądź odpowiedzi na zapytania zespołów konieczne do ich prawidłowego funkcjonowania, zespół merytoryczny (zespół, który udzielił tych wytycznych, zaleceń lub odpowiedzi) jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia tych wytycznych, zaleceń lub odpowiedzi na piśmie.

 

Rozdział VII

Akty prawne oraz zasady ich tworzenia.

 

§14

 1. Zarządzenia i decyzje podejmuje i podpisuje Dyrektor MZDiII.
 2. Projekt zarządzeń Dyrektora przygotowują wg kompetencji zespoły oraz samodzielne komórki organizacyjne pod nadzorem bezpośredniego przełożonego.
 3. Pracownicy przygotowujący projekt zarządzenia, przedstawiają zaparafowane egzemplarze projektu do zaopiniowania kolejno:
  • obsłudze prawnej MZDiII;
  • członkom kierownictwa MZDiII, zgodnie z podziałem zadań Kierownictwa;
  • Głównemu Księgowemu, jeśli przedmiotowy akt wywołuje skutki finansowe.
 4. Obowiązek zebrania podpisów i dokonania uzgodnień ciąży na pracowniku przygotowującym projekt zarządzenia.
 5. Pracownik przygotowujący projekt zarządzenia ponosi odpowiedzialność za jego stronę merytoryczną.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§15

 1. Dyrektor MZDiII lub jego zastępcy, przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w terminie i miejscu zgodnym z bieżącą informacją na stronie internetowej BIP MZDiII oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZDiII.
 2. Z przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza się protokoły.
 3. W celu ewidencjonowania skarg i wniosków, które wpływają do MZDiII oraz wnoszonych do protokołu przez interesantów w ramach przyjęć przez Dyrektora, prowadzony jest Główny Rejestr Interwencji. Rejestr prowadzony jest przez zespół ds. kontaktów społecznych.

 

§16

Jednostka jest czynna w dniach i godzinach tygodnia określonych przez Dyrektora MZDiII, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

§17

Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 

§18

Integralną część niniejszego Regulaminu Organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny MZDiII zamieszczony w załączniku

 

Schemat Organizacyjny