RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZABRZU

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, iż:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH.

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze.
   tel. 32 277 68 00
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Janusza Czauderny, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

  1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

   Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa oraz celów statutowych Administratora, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 7maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”, Uchwały nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej po nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”, Uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ” oraz Uchwały nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 roku dotyczącej nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ”. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:
   1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
   2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
   3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
   4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

  1. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

   Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

 

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
  2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

   1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
   2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

   Na zasadach i w granicach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. przenoszenia swoich danych osobowych,
   a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

  1. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

   Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

  1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

   W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
   1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
   2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
   3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  1. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.