Statut

Załącznik do Uchwały Nr VIII/73/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZABRZU

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Rozdział III - ORGANIZACJA JEDNOSTKI
Rozdział IV - GOSPODARKA FINANSOWA
Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zwany dalej "MZDiII" jest jednostką budżetową Miasta Zabrze.
 2. Siedzibą MZDiII jest Miasto Zabrze, w lokalu przy ul. Dworcowej 9.
 3. MZDiII działa w granicach administracyjnych Miasta Zabrze w zakresie zarządu dróg oraz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.
 4. Nadzór nad działalnością MZDiII sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.

Rozdział II.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2.

 1. Przedmiotem działalności MZDiII w zakresie dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, jak również wykonywanie niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.
 2. Przedmiotem działalności MZDiII w zakresie szerokorozumianego społeczeństwa informacyjnego jest wykonywanie zadań związanych z miejską siecią szerokopasmową oraz projektami zapisanymi w dokumencie E-Zabrze.
 3. MZDiII sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

§ 3.

 1. Do zakresu działania MZDiII należą w szczególności:
  1. Planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,
  2. Planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich na wyżej wymienionych drogach,
  3. Wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie,
  4. Planowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i zarządzanie miejską siecią szerokopasmową, w tym pomieszczeń i obiektów w których umiejscowione są poszczególne węzły sieci,
  5. Propagowanie i realizacji zadań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności realizacja projektów zapisanych w dokumencie E-Zabrze, obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.

§ 4.

 1. MZDiII jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.
 2. Prezydent Miasta Zabrze może upoważnić MZDiII do wykonywania innych zadań.

§ 5.

 1. Celami prac MZDiII są:
  1. Udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne Miasta oraz właściwych organów państwa,
  2. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Zabrze i poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej,
  4. Budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w mieście,
  5. Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Miasta Zabrze,
  6. Udział w planowaniu i rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych na terenie Miasta Zabrze,
  7. Budowanie i propagowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Miasta Zabrze,
  8. Zapewnienie połączeń w oparciu o sieci szerokopasmowe pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi na terenie Miasta Zabrze, w tym dla przedsięwzięć Miasta, w szczególności dla realizacji projektów zapisanych w dokumencie E-Zabrze,

§ 6.

 1. Do zadań MZDiII w zakresie zarządu dróg w szczególności należy:
  1. Współuczestniczenie i opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych,
  4. Sprawowanie nadzoru w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych i prawnych, współpraca przy opiniowaniu założeń techniczno-ekonomicznych,
  5. Kontrola prawidłowości wykonania planów finansowych w trakcie realizacji zadań budżetowych.
  6. Opracowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu,
  7. Organizowanie przetargów na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  8. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji w zakresie robót drogowo-mostowych,
  9. Pełnienie funkcji inwestora,
  10. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, poboczy, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń i wyposażenia technicznego związanych z drogami i drogowymi obiektami inżynierskimi z wyłączeniem urządzeń oświetlenia,
  11. Nadzór i utrzymanie wyposażenia technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
  12. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wyposażenia technicznego, urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  13. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  14. Zarządzanie organizacją ruchu układu komunikacyjnego zarządzanych dróg wraz z wypracowywaniem projektów dotyczących zarządzania organizacją ruchu,
  15. Nadzór nad realizacją zadań zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej,
  16. Nadzór nad utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
  17. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  18. Wykonywanie zadań budowy i utrzymania wiat przystankowych,
  19. Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej [ tj., sieci kanalizacyjnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków ( wód opadowych i roztopowych) do wód lub do ziemi, urządzeń podczyszczających i oczyszczających ścieki oraz przepompowni ścieków ],
  20. Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją przepompowni odwadniającej tunel pod torami kolejowymi w ciągu ul. Damrota,
  21. Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją rowów i cieków stanowiących odwodnienie dróg lub odprowadzających wody z tych systemów kanalizacyjnych do odbiornika,
  22. Określanie potrzeb w zakresie budowy, remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz pełnienie obowiązków użytkownika kanalizacji deszczowej,
  23. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją oraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodnoprawnych,
  24. Ustalanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych trwałej nawierzchni,
  25. Przestrzeganie wymagań oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg,
  26. Ochrona przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg,
  27. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  28. Nadzór i utrzymanie urządzeń ochrony obiektów i obszarów przed hałasem (ekrany akustyczne),
  29. Nadzór i utrzymanie urządzeń ochrony wód i gleby eliminujących lub ograniczających skutki działania tych zanieczyszczeń ( w odniesieniu do wód - separatory, oczyszczalniki, piaskowniki, itp.; w odniesieniu do gleb także pasy zieleni izolacyjnej ),
  30. Nadzór i utrzymanie urządzeń i środków ograniczających w celu ochrony środowiska przed uciążliwością lub negatywnym wpływem dróg i ruchu drogowego,
  31. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  32. Koordynacja robót w pasie drogowym,
  33. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, z wyłączeniem zezwoleń na reklamy,
  34. Kalkulowanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  35. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  36. Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,
  37. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  38. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  39. Wykonywanie robót inwestycyjnych, interwencyjnych, konserwacyjnych i zabezpieczających,
  40. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  41. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  42. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
  43. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
  44. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione jw. na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
  45. Letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej,
  46. Utrzymywanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów, ( z wyłączeniem zieleni ozdobnej w pasie dzielącym i na rondach w ciągu Al. W. Korfantego),
  47. W zakresie konserwacji zieleni w pasie drogowym:
   • koszenie trawników i przycinanie żywopłotów,
   • wygrabianie i usuwanie liści opadających z drzew i krzewów,
   • pielęgnacyjne i techniczne prześwietlanie drzew i krzewów,
   • przycinanie drzew i krzewów w skrajni drogowej lub zagrażających bezpieczeństwu przechodniów lub pojazdów (brak skrajni, brak widoczności, itp.),
   • utrzymanie czystości w pasie zieleni drogowej.
  48. Nadzór, utrzymanie oraz prowadzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego i pobieranie opłat dodatkowych oraz prowadzenie spraw związanych z tymi opłatami,
  49. Kalkulowanie wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania,
  50. Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,
  51. Udział w pracach zespołu uzgadniana dokumentacji projektowej oraz opiniowanie projektów zjazdów z dróg,
  52. Organizacja i udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  53. Udział w postępowaniach przy realizacji inwestycji oraz udział w odbiorach zadań nierealizowanych przez MZDiII a przekazywanych do jednostki po ich zrealizowaniu w zarząd, nadzór, utrzymanie lub eksploatację,
  54. Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną zarządcy drogi,
  55. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem szkód górniczych,
  56. Organizowanie robót publicznych
  57. Uczestnictwo w realizacji projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"
  58. Bieżąca współpraca z Urzędem Miasta i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
 2. Do zadań MZDiII w zakresie społeczeństwa informacyjnego w szczególności należy:
  1. Przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji (m.in. dok. projektowa, PFU, SIWZ do przetargów, SW do dof. i inne) związanej z budową i eksploatacją zabrzańskiej sieci szerokopasmowej, w tym również bezprzewodowej,
  2. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji począwszy od przygotowania przetargów na budowę sieci miejskiej,
  3. Kompleksowa obsługa i utrzymanie ruchu miejskiej sieci szerokopasmowej, w tym we własnym zakresie obsługa techniczna części programowej obsługi sieci (zestawiania łączy, zarządzanie pasmem, adresacją w sieci itp.),
  4. utrzymanie kompletnych węzłów sieci, bieżącego zarządzania siecią, zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla sieci oraz zlecanie na zewnątrz utrzymania sieci w zakresie prac budowlanych, spawania, konserwacji, wymiany światłowodów i urządzeń podłączonych do sieci,
  5. Przygotowywanie planów finansowania obsługi technicznej całej infrastruktury sieci szerokopasmowych,
  6. Zawieranie umów na udostępnienie infrastruktury sieci szerokopasmowych, w tym zawieranie umów z operatorami telekomunikacyjnymi korzystającymi z infrastruktury sieci szerokopasmowych powierzonych jednostce do zarządzania.
  7. Prowadzenie inwestycji związanych z projektami opisanymi w dokumencie "E-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze", w zakresie obejmującym Miasto.
  8. Koordynowanie działań związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto.
  9. Inspirowanie, koordynowanie i monitorowanie projektów z tematyki społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto.
  10. Koordynowanie prac koncepcyjno-programowych w ramach regionalnych i lokalnych projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto.
  11. Współpraca z organami wojewódzkimi w zakresie uzgodnień dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz z środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i fundacjami uczestniczącymi w procesie wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego.
  12. Zlecanie opracowań dokumentów, analiz i badań niezbędnych do realizacji ww. zadań.
  13. Opiniowanie nowych projektów drogowych oraz planów modernizacji istniejących pod kątem budowy kanalizacji teletechnicznej, wzdłuż nowobudowanych lub modernizowanych odcinków dróg.
  14. Bieżąca współpraca z Urzędem Miasta i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział III.
ORGANIZACJA JEDNOSTKI

§ 7.

 1. Jednostką kieruje Dyrektor MZDiII, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta.
 2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Wewnętrzną organizację MZDiII, zakresy obowiązków, uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określi regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora MZDiII i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
 4. Wynagradzanie pracowników MZDiII określi Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 5. Dyrektor pełni wobec pracowników MZDiII funkcję pracodawcy.

§ 8.
Dyrektor może wydawać decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

 1. MZDiII jest jednostką budżetową, dochody i wydatki MZDiII w całości objęte są budżetem Miasta Zabrze.
 2. Mienie MZDiII jest mieniem komunalnym i może być wykorzystanym jedynie dla potrzeb związanych z działalnością zarządu i działań statutowych.

§ 10.

 1. MZDiII prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
 2. Rachunkowość MZDiII prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
 3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową MZDiII ponosi Dyrektor.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 12.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu wymagają formy pisemnej i są wprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13.
Statut wchodzi w życie z dniem powołania jednostki.