Oznakowanie SPP

OZNAKOWANIE SPPN

Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd ze SPPN.

 

Znak płatnego postojuZnak płatnego postojuZnak płatnego postoju

 

OBSZAR OBJĘTY PŁATNYM PARKOWANIEM

legenda spp

Istniejąca Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu została utworzona na podstawie podjętej Uchwały Nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r.w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Obecnie SPPN obejmuje tylko jedną ulicę – Plac Dworcowy.

 

Mapka poglądowa

 

Daily Pop Up

ALERT !!! --- Your Joomla Cache's directory must to be writable. --- !!! ALERT

Beneficjent: Miasto Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Projekt: "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze"
nr POIS.02.01.00-00-00015/17-00
w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitroing środowiska oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Cele Projektu:

uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: M. Archanioła, Św. Józefa i W. Reymonta,
ochrona zurbanizowanych terenów zlewni deszczowej Z19 (dotyczy około 11400 osób) przed okresowymi podtopieniami,
zwiększenie przepustowości zarurowanego odcinka rowu Guido,

częściowe zatrzymanie i retencjonowanie wód opadowych w zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym
w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich z wykorzystaniem do podlewania zieleni miejskiej,
chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych,


stworzenie w rejonie zbiornika retencyjnego punktu informacyjnego dla uczniów szkół podstawowych,
którego głównymi przesłaniami będą: zobrazowanie cyklu krążenia wody w przyrodzie, zagrożeń związanych,
z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz zapobiegania tym zjawiskom.

 

Projekt realizuje Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

eu