Regulamin

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO (SPPN)

Zgodnie z art. 13b ust. 2. ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440 z późn. zm.) „Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej”.

 

 

 

1. UCHWAŁA NR XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 

» Uchwała i regulamin SPPN

 

2. UCHWAŁA NR XVI/167/15 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 

» Uchwała

 

3. UCHWAŁA NR XXV/271/16 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 

» Uchwała

 

Wniosek o wydanie abonamentu pojazdu ekologicznego można pobrać pod tym odnośnikiem

 

4. UCHWAŁA NR LVI/668/18 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 

» Uchwała

 

UWAGA Nowe zasady parkowania pojazdów elektrycznych:

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzającej m.in. zmiany w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych informujemy, że pojazdy elektryczne zwolnione są z opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

Za pojazd elektryczny, uważany jest pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.