Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ICH POBÓR
W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opłata za postój pojazdów pobierana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Stawki opłat za postój pojazdów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu wynoszą:

 • za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju - 1,50 zł
 • za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 1,80 zł
 • za trzecią rozpoczętą godzinę postoju - 2,00 zł
 • za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 1,50 zł

Uchwała Rady Miejskiej w Zabrzu oprócz jednorazowego wnoszenia opłat przewiduje również możliwość wykupienia abonamentu na określony czas. Stawki opłat abonamentowych wynoszą odpowiednio:

 • abonament dla osób zamieszkałych w "SPPN" na jeden pojazd:
  1. za pół roku - 30,00 zł
  2. za rok - 50,00 zł
 • abonament dla pozostałych użytkowników pojazdów uprawniający do parkowania jednego pojazdu przez wszystkie dni robocze:
  1. za jeden miesiąc - 100,00 zł
  2. za pół roku - 450,00 zł
  3. za rok - 800,00 zł
 • „abonament pojazdu ekologicznego”- dla korzystających z pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym (których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km):
  1. za rok - 5,00 zł

Wniosek o wydanie abonamentu

 

 • Opłaty za postój pojazdu można uiścić poprzez:
  1. zakup biletu kontrolnego u pracownika obsługi "SPPN",
  2. wykupienie abonamentu w siedzibie jednostki zarządzającej "SPPN",
  3. wykupienie biletu parkingowego w urządzeniu parkingowym przy użyciu Śląskiej Karty Usług Publicznych (zwaną ŚKUP) lub przy użyciu gotówki z jednoznacznie określonym czasem postoju.

 

 

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1230 1000 0023 5943 9003

 

 


POSTÓJ POJAZDU BEZ UISZCZENIA OPŁATY
Za każdorazowy postój bez uiszczenia opłaty, pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł. Nie wystawienie biletu, abonamentu lub karty parkingowej za przednią szybą pojazdu lub wystawienie ich w sposób uniemożliwiający odczytanie danych, powoduje konsekwencje równoznaczne z nie wniesieniem opłaty za postój.
Reklamacje dotyczące zasadności otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej można wnieść w siedzibie jednostki zarządzającej SPPN.

Zobacz wzór:
opłata dodatkowaZWOLNIENIA Z OPŁAT
Z wnoszenia opłat za postój pojazdów zwolnieni są:

 1. Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:
  • pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej. Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej;
  • pojazdy zarządów dróg;
  • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
  • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
  • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 2. Na podstawie w/w Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój na terenie miasta Zabrza:
  • osób posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z dnia 04.04.2003 r., poz. 515 z późn. zmianami), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
  • oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich;
  • pojazdów zaopatrzenia w godzinach 8.00-18.00 (na podstawie faktury odbioru towaru) na czas postoju do 30 minut niezbędny do wykonania zaopatrzenia z zaznaczeniem za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju);
  • oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

Od pozostałych użytkowników parkujących w SPPN pobierane są opłaty bez względu na cel parkowania.